Garantiebepalingen

De garantiebepaling van Tuindomein:

  • Op de door Tuindomein geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
  • Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Tuindomein overeengekomen garantietermijn.
  • De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Tuindomein en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
  • Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
  • Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de artikelen vergoeden en geen derdenkosten en vervolgkosten.
  • De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
  • De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tuindomein, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

WhatsApp Chat WhatsApp Chat
Copyright © Tuindomein. Alle rechten voorbehouden.